Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện cung cấp vật tư và lắp đặt các dự án hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.